Dział Gospodarki Nieruchomościami

Dział Gospodarki Nieruchomościami zajmuje w strukturach administracji centralnej Akademii Górniczo-Hutniczej miejsce w Sektorze Spraw Organizacyjnych Pionu Kanclerza.

DGN jest jednostką prowadzącą gospodarkę nieruchomościami z zasobu Uczelni, a w odniesieniu do części zasobu co do której obowiązki zarządcy nieruchomości lub administratora powierzone zostały innym jednostkom Uczelni lub podmiotom nie mieszczącym się w jej strukturach, DGN jest jednostką nadzorującą.

DGN prowadzi lub nadzoruje gospodarkę nieruchomościami z zasobu Uczelni w granicach określonych przez obowiązujące w Polsce prawo, Statut Uczelni oraz pisma okólne i zarządzenia Rektora Uczelni. Gospodarka nieruchomościami prowadzona lub nadzorowana przez DGN w szczególności dotyczy gruntów, budynków i lokali, a w przypadku budynków administracyjno -dydaktycznych również pojedynczych pomieszczeń.

Zadania DGN:

W odniesieniu do gruntów:

  • prowadzi ewidencję nieruchomości gruntowych,
  • współpracuje z właściwymi urzędami oraz Sektorem Technicznym w sprawach o charakterze geodezyjno-prawnym.

W odniesieniu do budynków:

  • prowadzi ewidencję budynków, 

W odniesieniu do lokali:

  • prowadzi ewidencję mieszkań zakładowych Uczelni,
  • administruje mieszkaniami zakładowymi, 

W odniesieniu do pomieszczeń:

  • prowadzi ewidencję pomieszczeń,
  • koordynuję i nadzoruje wewnątrz uczelnianą gospodarkę pomieszczeniami, 

W odniesieniu do nieruchomości lub ich części oddanych na podstawie umów zobowiązaniowych do używania osobom trzecim:

  • negocjuje warunki umowy,
  • sprawuje nadzór nad prawidłowym i terminowym wypełnianiem warunków umowy od jej podpisania po rozwiązanie,
  • fakturuje i rozdziela dochody z umów.

Dokumenty do pobrania: